A weboldalon keresztüli ajánlatkérésre vonatkozó személyes adatok | PER-SOP Kft. PER-SOP Kft.
:::: MENU ::::

PER-SOP Kft.

Per-Sop KFT. 4233 Balkány, Adonyi út 110. Mobil: 06-30-2-399-729 Tel: 06-42-704-016 Fax: 06-42-705-291

A weboldalon keresztüli ajánlatkérésre vonatkozó személyes adatok

rx online

Tisztelt Partnerünk!

A PER-SOP Kft. (székhelye: 4254 Nyíradony, Bokrétás utca 26., adószám: 11742111-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-018355) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait, mely adatkezelést Ön a tájékoztató elolvasásával tudomásul vesz.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
  Az Adatkezelő a PER-SOP Kft.
  A PER-SOP Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.
 2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
  Az adatkezelés jogalapja jogos érdek.
  Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
  Amennyiben Ön nem ért egyet az adatainak jelen tájékoztató szerinti kezelésével, úgy nem áll módunkban a számviteli bizonylatot, szerződést befogadni / kiállítani.
 3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
  Az adatkezelés időtartama legalább a tranzakció teljesítését / a szerződés megszűnését követő 5, illetve számviteli bizonylat esetében 8 év, a névjegykártyák esetében 2 év.
  Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (név, telefonszám, e-mail cím), illetve a számviteli bizonylaton feltüntetendő adatokat (név, adószám, cím) takarja.
 4. A személyes adatok címzettjei
  A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaság munkavállalói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat – szolgáltatás kerül megküldésre) hatóságnak kerülnek továbbításra.
  A törvényi / szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében egyéb harmadik felek is hozzájuthatnak az adatokhoz (így különösen könyvelő, könyvvizsgáló, informatikai szolgáltató, stb.).
 5. Az Ön jogai
  5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a PER-SOP Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  5.2. Ön bármikor jogosult kérni a PER-SOP Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  5.3. Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.
  5.4. Ön bármikor jogosult kérni a PER-SOP Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PER-SOP Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
  • a PER-SOP Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

  A PER-SOP Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
  5.5. Ön bármikor jogosult kérni a PER-SOP Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A PER-SOP Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

  • a PER-SOP Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
  • a PER-SOP Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  A PER-SOP Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb

  To compose a composition for college admissions isn’t as difficult as it is. Your ambition is to find out the essay subjects that would fit you and your composition is the only instrument you can use to help you get approval to your preferred college. First of all, you paper writing service need to decide on the topic that you want to write about, and there are particular aspects that you have to consider if you would like to write in a different genre. After that, you must choose what kinds of essays would be useful for you and what subjects would provide one of the feedback from the evaluators.

  30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 6. Panaszkezelés
  6.1. Amennyiben

  Finding credible resources. It’s free-form, so your writing can include diagrams, numbered points, and whatever else you can imagine. Prior to getting to professional paper writing service Of unique heights of academics like high school, college, and university amongst the others. For a Fantastic writer it is crucial to read what you’ve written, not what you thought you wrote

  úgy véli, hogy személyes adatait a PER-SOP Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

  • személyesen a székhelyünkön: 4254 Nyíradony, Bokrétás utca 26.,
  • e-mail cím: info@per-sop.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
  • telefonszám: 06-42-704-016

  6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
  Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
  6.3. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Lépjen kapcsolatba velünk! Per-Sop